Varukorg

Köpvillkor


Detta är våra fullständiga köpvillkor. Texten är lång, tråkig, formell och du behöver förmodligen inte bry dig om dem. Vi anstränger oss alltid för att lösa uppkomna situationer på ett sätt som ger nöjda kunder.
Dessa villkor är främst till för att ha som försäkring om någon oskäligt försöker utnyttja oss. Oftast försöker vi vara mer generösa än vad villkoren säger. Men för dig som vill läsa, håll till godo!

Generellt

Alla priser är i svenska kronor (SEK) inklusive moms. Eventuella avvikelser från angivna köpvillkor är giltiga endast om kunden och Sawyer Street AB (hädanefter kallat "Sawyer Street") skriftligen har kommit överens om detta. Denna e-handelsverksamhet bedrivs i bolaget Sawyer Street AB (organisationsnummer 559044-5507).

§1 Gällande tillämplighet

Sawyer Streets köpvillkor definierade här skall anses vara accepterade av kunden när denne lägger en beställning. Dessa köpevillkor skall vara gällande där svensk eller annan tillämplig lag ej är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distans- och hemförsäljningslagen, nedan kallad distansavtalslagen. För mer information gällande dessa lagar se Konsumentverket (www.kov.se).

§2 Gällande beställning

Målsmans tillstånd krävs för att köpet ska bli giltigt för beställare under 18 år. Beställningar får ej göras av personer som står under förmyndarskap. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat brottsligt och/eller felaktigt sätt som medför att Sawyer Street lider ekonomisk skada, polisanmäls omedelbart. Sawyer Street friskriver sig från tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på hela sortimentet förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som exempel, och då särskilt gällande produkter av naturmaterial såsom läder och trä där vissa variationer i färg ej går att undvika.

§3 Gällande betalning

Moms ingår i alla priser. Betalning sker via PayPal med kort eller PayPal-konto. Villkoren börjar gälla så snart transaktionen har registrerats. Sawyer Street reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Vid uppenbara felaktigheter kan detta tvinga Sawyer Street att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

§4 Gällande leverans och avbeställning

Leverans sker vanligtvis inom 1-3 arbetsdagar. Det kan dock i vissa fall förekomma längre leveranstid beroende på tillfälliga toppar i ordermängd, logistikkedjans ledtid till vissa delar av landet, logistikkedjans belastning vid leveranstillfället, m.m. Leverans av köpta varor sker med Postnord AB.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställs i enlighet med Sawyer Streets köpvillkor. Se rubriken ”Reklamationsvillkor och ångerrätt”.

Avbeställning efter att en order börjat packas är ej möjlig, utan då är kunden skyldig att ta emot beställningen. En avbeställning är aldrig giltig förrän Sawyer Street har bekräftat den skriftligen.

§5 Gällande äganderätt till varor

Alla varor är Sawyer Streets egendom tills dess att full betalning erlagts och Sawyer Street hunnit granska ordern och bedömt den vara korrekt och giltig. vilket den skall anses vara när Sawyer Street har levererat iväg ordern från sina lokaler.

§6 Gällande ansvar vid fel

Sawyer Street ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av förlust eller skada, exempelvis förlorade affärsmöjligheter eller underlåtelse att leverera varorna eller uppfylla andra åtaganden enligt dessa villkor som beror på omständigheter utanför vår kontroll, vilket inkluderar men inte begränsar sig till; stöld, brand, översvämning, storm, upplopp, krig, kärnkraftsolycka, terrorism samt övriga omständigheter av liknande art.

§7 Gällande reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är kundens ansvar att kontrollera leveransen för att verifiera att den är korrekt. Vid reklamation skall kund alltid kontakta Sawyer Street via kundservice@sawyerstreet.se och uppge ordernummer samt beskriva problemet. Vid reklamation står Sawyer Street för fraktkostnaderna, dock måste kunden stämma av reklamationsärendet och få det bekräftat av Sawyer Street innan så kan ske.

I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas har Sawyer Street rätt att ta ut en avgift om 400 kr + moms + de transport- och hanteringskostnader Sawyer Street haft för ärendet. För försändelser som ej först kommunicerats till samt därefter bekräftats av Sawyer Street förbehåller sig Sawyer Street rätten att returnera försändelsen till kunden och även debitera frakt- och hanteringskostnader. 

Enligt lag finns vid beställning via distansavtal en ångerrätt som ger kunder rätt att återlämna varor. Sawyer Street följer givetvis detta.

Sawyer Streets regler för ångerrätt:

  • Kunden har 14 dagars ångerrätt (eller den tidsperiod som vid tidpunkten för beställning definieras av gällande konsumentskyddslagstiftning), genom att kontakta Sawyer Streets kundservice inom ramen för denna tidsperiod som börjar räknas från det att du eller ditt ombud tagit emot din beställda vara.
  • Kunden betalar returfrakt
  • På det belopp som ska återbetalas förbehåller sig Sawyer Street rätten att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med det av kunden betalade priset för varan, om och i den mån värdeminskningen beror på att kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

För utövande av ångerrätten måste kunden skicka ett meddelande där detta framgår tydligt till kundservice@sawyerstreet.se. Meddelandet måste skickas innan ångerfristen löpt ut. Meddelandet skall innehålla information om ordernummer och vilken/vilka varor i den ordern det gäller.

OBS att kunden INTE kan skicka tillbaka varan utan att kontakta oss först och få bekräftat hur kunden ska gå till väga för att göra detta. Sawyer Street tar ej något ansvar i det fallet för eventuella bortkomna produkter eller liknande och kan då inte heller garantera att du får dina pengar tillbaka.

Vid utövande av ångerrätt enligt dessa villkor kommer Sawyer Street att återbetala det fulla beloppet du har betalat för dina varor samt fraktkostnaden du betalat i samband med köpet. Du kommer dock inte få återbetalt dina fraktkostnader för att skicka tillbaka varan till oss.

Återbetalningen kommer att ske inom skälig tid och senast 14 dagar från och med den dag då korrekt meddelande från kund gällande önskan om utövande av ångerrätt kommit Sawyer Street tillhanda. Återbetalning sker via samma betalningsmedel som kunden använt för betalningen. Sawyer Street har dock rätt att vänta längre än 14 dagar om det krävs för att vi ska kunna ta emot varan först. Sawyer Street kommer inte återbetala några pengar innan vi har fått tillbaks varan till vårt lager och kunnat kontrollera att det är rätt produkt och att den är i nyskick.

Vid retur av del av order återbetalas inte leveranskostnaden. Vid utövande av ångerrätt betalar kunden returfrakten. Kunden ansvarar för varans skick från tidpunkten för mottagande av varan, inklusive under returfrakten till Sawyer Street. Varan ska skickas i retur inom 7 dagar räknat från den dag kunden skickat meddelande med önskan om att utöva ångerrätt. Kunden ansvarar för att varan är i nyskick och att den skickas väl förpackad i eventuell originalförpackning. Eventuella avvikelser från detta som gör att varan ej kan anses vara i nyskick längre kommer resultera i att den bedömda värdeminskningen orsakad av kunden kommer subtraheras från det återbetalade beloppet till kund. Returer ska göras till Sawyer Street enligt anvisningar som anges i din kommunikation till vår kundservice.

§8 Gällande outlösta försändelser

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Sawyer Street, debiteras en avgift om 400 kr + moms för att täcka Sawyer Streets kostnader (transport, administration, etc). Denna summa har Sawyer Street i detta fallet rätt att subtrahera från den eventuella av kunden inbetalda köpesumman innan en eventuell återbetalning, alternativt har Sawyer Street om situationen kräver det rätt att fakturera kunden för denna summa.

§9 Gällande transportskador

Om en vara från Sawyer Street skadas under transport skall skadan, oavsett om den är synlig eller ej, anmälas omgående till Postnord. Det är kundens ansvar att detta sker snabbt nog för att uppfylla Postnords krav (vanligtvis 7 dagar).

§10 Force Majeure

Naturkatastrofer, krig, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, underleverantörers oförutsedda problem, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbara händelser utanför Sawyer Streets kontroll, vilka ej rimligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Sawyer Street befrias från sina förpliktelser att fullfölja ingångna avtal.

§11 Personuppgifter

Ifyllande och registrerande av personuppgifter innebär samtycke till att dina personuppgifter lagras hos Sawyer Street för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund. Detta i enlighet med personuppgiftslagen. Dina personuppgifter kan även användas för e-postutskick i marknadsföringssyfte av Sawyer Street i de fall du ej har avböjt detta, möjlighet att avregistrera sig från detta finns dock alltid, även i efterhand. Sawyer Street kommer aldrig dela ut dina personuppgifter till annan part, undantaget i de fall det krävs för att fullgöra våra åtaganden till kund. 

§12 Garanti

Vid garantiärenden kontakta kundservice@sawyerstreet.se.

§13 Online Dispute Resolution

EU-kommissionens officiella hemsida för att ge stöd och hjälp att lösa eventuella tvister mellan företag och kund. Se länk: http://ec.europa.eu/odr